Deklaracja dostępności

Przedszkole w Stęszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole-steszew.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Sikora- dyrektor,
e-mail: przedszkole@przedszkole-steszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61-8134-345. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki przedszkola znajdują się przy ul. Janusza Korczaka 2
  ( budynek główny) oraz przy ul. Poznańskiej 28, 62-060 Stęszew
 2. Aby dostać się do budynku wejściem głównym od strony nowego parkingu- należy pokonać 1 stopień schodów (z podjazdem dla wózków),od strony starszego parkingu 3 stopnie schodów ( z podjazdem dla wózków) a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie lub wejściem bocznym 3 latków  – należy pokonać osiem stopni schodów, następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.
 3. W budynku znajduje się domofon.
 4. Sekretariat przedszkola znajduje się na piętrze budynku głównego, 8 sal umiejscowionych jest na parterze, 7 kolejnych na piętrze, dojście schodami lub windą.
 5. Budynek składa się z parteru i 1 piętra. Aby dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody. Dostępna jest również winda.
 6. W budynku dostępne są podjazdy oraz 2 platformy dla osób niepełnosprawnych. 
 7. W budynku brak jest pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 8. W budynku znajdują się 2  toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 9. Przy budynku przedszkola znajdują się 2 parkingi: od strony wejścia głównego z 26 miejscami postojowymi, z wydzielonym 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz parking od strony wejścia bocznego 3 latków z 22 miejscami postojowymi bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 10. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym, ograniczenia dotyczą tylko pomieszczeń związanych ze spożywaniem oraz przygotowywaniem posiłków (kuchnia).