Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA ZWIĄZANY Z ROZPOCZĘCIEM ROKU 2020/2021

Informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. Przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym w oparciu o wytyczne epidemiologiczne MEN, MZ I GIS. Wszystkich rodziców prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Przedszkola w Stęszewie z dnia 25.08.2020 r. Ze względu na bezpieczeństwo Państwa dzieci należy zwrócić szczególną uwagę na część „Obowiązki rodziców”.

W pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu rodzic zobowiązany jest dostarczyć załącznik nr 1 i nr 2 do procedury.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku szkolnym z dowozu organizowanego przez Gminę mogą korzystać wyłącznie dzieci 5 i 6 letnie na dotychczasowych zasadach.


List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego skierowany do Rodziców i Opiekunów dotyczący aplikacji ProteGo Safe:


Harmonogram zebrań dla rodziców NOWYCH DZIECI:


Szanowni Rodzice,
w roku szkolnym 2020-2021 obowiązującą ofertą ubezpieczenia NNW dla dzieci jest „Twoje Dziecko” z Towarzystwa Ubezpieczeń Aviva.  Proszę zapoznać się poniższymi załącznikami w celu zakupu polisy dla dziecka.


UWAGA!!!

Informujemy, że listy dzieci z podziałem na grupy zostały dla Państwa udostępnione w łączniku Przedszkola w Stęszewie. Zebranie informacyjne dla rodziców wszystkich nowych dzieci odbędzie się w dniu 27.08.2020 r. Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej wkrótce.

wprowadzono: 17.08.2020 r.


Informacja o godzinach pracy sekretariatu podczas wakacji:

Szanowni Państwo informujemy, że sekretariat w okresie wakacji letnich przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

poniedziałek 09:00-15:00, wtorek-piątek 08:00-13:00


Komunikat Dyrektora Przedszkola o organizacji dyżuru letniego.

Od dnia 1 lipca 2020 rozpoczyna się długo oczekiwany remont kuchni przedszkolnej. W związku z powyższym dyżur wakacyjny będzie się odbywał w budynku ul. Poznańska 28 (w parku). Został on przygotowany zgodnie z PROCEDURAMI bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie Przedszkola w Stęszewie.

Posiłki podczas dyżuru:

  • Śniadanie- rodzice przygotowują we własnym zakresie kanapki (Proszę wyposażyć dzieci w podpisaną śniadaniówkę), przedszkole przygotuje herbatę dla dzieci,
  • Obiad będzie dostarczany w formie cateringu, składać się będzie z drugiego dania + napój +owoc (owoc dzieci będą zjadały na podwieczorek), cena cateringu, 10,00 zł dziennie.

Opłaty za pobyt w Przedszkolu pozostają bez zmian.

Odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego otrzymacie Państwo na adres e-mail, należność należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2020 roku.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci pozostaje bez zmian, zgodnie z PROCEDURĄ, prosimy nie wchodzić do budynku, pracownik będzie odbierał dziecko od Państwa przy szklanych drzwiach. Zasada obowiązku noszenia maseczek przez rodziców pozostaje niezmienna. Podczas kontaktu z pracownikami i innymi rodzicami należy zachować dystans min. 2 metry.

Informujemy, że zapisy na w/w dyżur zakończyły się dnia 12.06.2020r.

wprowadzono: 24.06.2020 r.


Przypominamy o obowiązku dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. Wymagane dokumenty: oryginał wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Stęszewie, informacja dotycząca korzystania z usług w zakresie wychowania przedszkolnego oraz oświadczenie o nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku dziecka. Niedostarczenie dokumentów do dnia 30.06.2020 roku będzie równoznaczne z rezygnacją korzystania dziecka z usług Przedszkola w Stęszewie. Dokumenty należy umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do łącznika Przedszkola w Stęszewie w godzinach pracy przedszkola (06:30-16.30)

wprowadzono: 22.06.2020 r.


Komunikat Dyrektora Przedszkola

W związku z wejściem w życie nowych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 czerwca 2020 roku informuję, że paragraf 4 punkt 6 Procedur Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Przedszkola w Stęszewie otrzymuje nowe brzmienie: ” Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 16 ( zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 3 m2). W związku z powyższym w sali może przebywać 16 dzieci oraz dwie osoby dorosłe)”

wprowadzono: 09.06.2020 r.


HARMONOGRAM DYŻURU OPIEKUŃCZEGO W OKRESIE WAKACJI LETNICH:

Od dnia 1 lipca 2020 do dnia 14 sierpnia 2020 dyżur pełni Przedszkole w Stęszewie, śniadanie we własnym zakresie, obiad w formie cateringu

Od dnia 17 sierpnia 2020 do dnia 31 sierpnia 2020 dyżur pełni Przedszkole w Jeziorkach. Dowóz dzieci we własnym zakresie.

Sposób zgłaszania dzieci pozostaje bez zmian według poniższej procedury

wprowadzono: 05.06.2020 r.


Komunikat Dyrektora Przedszkola

Szanowni Państwo, informuję o możliwości   kontynuowania  w naszym Przedszkolu zajęć opiekuńczych podczas wakacji letnich. Zgłoszenia zbierane są w celu rozpoznania państwa potrzeb. O wszystkich ustaleniach będę na bieżąco informowała. W związku z planowanym remontem kuchni przedszkolnej wyżywienie dzieci planowane jest w formie cateringu.

W związku z trwającym nadal w naszym kraju stanem epidemii proszę  o zapoznanie się z Procedurą  bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Przedszkola w Stęszewie przed zgłoszeniem dziecka.

Sposób zgłaszania dzieci:

Dzieci zgłaszamy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : przedszkole@przedszkole-steszew.pl  , w terminie : 1 – 12  czerwca 2020r. w temacie wiadomości proszę wpisać: „zgłoszenie dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka”

Podać należy następujące dane:

· Imię i nazwisko dziecka,

· Imię i nazwisko wychowawcy grupy do której uczęszczało dziecko,

· Liczbę godzin pobytu w okresie zajęć opiekuńczych – 7, 9, 10 godzin,

·Termin korzystania z opieki – proszę dokładnie określić od kiedy do kiedy dziecko miałoby uczęszczać na dyżur opiekuńczy podając skrajne daty,

· Aktualne numery telefonów rodziców/ opiekunów,

· Adres email do kontaktu z rodzicem,

· Osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola,

Poniżej znajdują się dokumenty, które należy wydrukować, wypisać oraz dostarczyć pierwszego dnia dyżuru :

Załącznik nr 1 do procedury bezpieczeństwa :Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

Załącznik nr 2 do procedury bezpieczeństwa : Deklaracja rodzica

wprowadzono: 29.05.2020 r.


Informacja Dyrektora o sposobie dostarczenia oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty, które należy pobrać ze strony internetowej, wydrukować, wypisać oraz złożyć w oryginale w Przedszkolu:

– Wniosek – dla ważności dokumentu konieczne jest odręczne  podpisanie wniosku przez oboje rodziców

-Oświadczenie o nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku dziecka

-Informacja dotycząca korzystania z usług w zakresie wychowania przedszkolnego Przedszkola w Stęszewie

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty należy umieścić w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do łącznika Przedszkola w Stęszewie . Urna zostanie udostępniona w  terminie 15-19 czerwca 2020, w godzinach 6:30- 16:00.

Podczas składania dokumentów należy zachować dystans społeczny min. 2 metry oraz korzystać ze środków ochrony osobistej w formie maski zakrywającej nos i usta oraz rękawiczek.

wprowadzono: 28.05.2020 r.


Szanowni Państwo!

Informuję, że w związku z rozliczonymi nieobecnościami dzieci powstałe nadpłaty zostaną Państwu zwrócone na konta, z których dokonywane były wpłaty.

wprowadzono: 26.05.2020 r.

Komunikat Dyrektora Przedszkola

Szanowni Państwo, w związku z możliwością uruchomienia w naszym Przedszkolu zajęć opiekuńczych od dnia 25 maja informuję, iż mogą z niej korzystać  wyłącznie rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia opieki nad dziećmi z pracą w domu.

Zgodnie z rozporządzeniem pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizując zadania związane zapobieganiu , przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

Wszystkich państwa, którzy zgłosili u wychowawców chęć korzystania z zajęć opiekuńczych prosimy o zapoznanie się z Procedurą  Bezpieczeństwa , a następnie po jej zaakceptowaniu zgłoszenie dziecka za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : przedszkole@przedszkole-steszew.pl

do dnia 21.05.2020r.podać należy następujące dane:

  • Imię i nazwisko dziecka,
  • Imię i nazwisko wychowawcy grupy do której uczęszczało dziecko,
  • Liczbę godzin pobytu w okresie zajęć opiekuńczych – 9, 10 godzin,
  • Aktualne numery telefonów rodziców/ opiekunów
  • Osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola
  • Do zgłoszenia należy  dołączyć w formie skanu, lub zdjęcia wypisane załączniki do procedury:
  • Załącznik nr 1 : Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych
  • Załącznik nr 2 : Deklaracja rodzica

Jednocześnie informujemy, iż rodzice nadal mają możliwość pozostania z dzieckiem w domu i odbierania zasiłku opiekuńczego do dnia 14 czerwca b.r.

   Procedura bezpieczeństwa Przedszkola w Stęszewie:                                                            

Załącznik numer 1 i 2 do procedury bezpieczeństwa dla rodziców:

wprowadzono: 19.05.2020 r.


Informujemy, że sekretariat pełni dyżur w dni robocze w godz. 09:00-14:00 pod numerem telefonu 618134-345, wszelkie sprawy można również kierować na adres poczty elektronicznej: przedszkole@przedszkole-steszew.pl


Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w Stęszewie z dnia 06.05.2020r. w sprawie zawieszenia zajęć:

wprowadzono: 07.05.2020r.


Sprawozdania finansowe za rok 2019 Przedszkola w Stęszewie, tj. bilans jednostki, rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Stęszewie (www.jo.steszew.pl) w zakładce Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie – Sprawozdania finansowe.

Obowiązek publikacji  sprawozdań i zamieszczania informacji o miejscu ich publikacji wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. 2017 poz.1911)

wprowadzono: 12.05.2020 r.


Szanowni Państwo,

     W związku z informacją Prezesa Rady Ministrów o możliwości uruchomienia z dniem 6.05.2020 r. przedszkoli zawiadamiam, że w dniu 4.05.2020 r. w Gminie Stęszew dyrektorzy przedszkoli przeprowadzili analizę potrzeb rodziców w tym zakresie. Biorąc pod uwagę bardzo małe zainteresowanie otwarciem przedszkoli i wyrażaniem obaw o bezpieczeństwo dzieci i rodzin informuję, że w obecnej chwili przedszkola nie zostaną otwarte. O ewentualnych zmianach decyzji dotyczącej uruchomienia przedszkoli zostaniecie Państwo niezwłocznie powiadomieni.

     Przypominam, że w dalszym ciągu rodzicom, którzy muszą sprawować opiekę nad dziećmi w domu przysługuje zasiłek, zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 790).

Burmistrz Gminy Stęszew

Włodzimierz Pinczak

wprowadzono: 04.05.2020 r.


UWAGA ZMIANA TERMINU!

DECYZJĄ ORGANU PROWADZĄCEGO WYDŁUŻAMY TERMIN DEKLAROWANIA ZAPISU DZIECI NA DYŻUR OPIEKUŃCZY. Rodzice mogą zgłaszać dziecko do 04 maja 2020 do godz. 12:00.

wprowadzono: 30.04.2020 r.


KOMUNIKAT DYREKTORA

Od dnia 6 maja 2020 roku  istnieje możliwość uruchomienia zajęć opiekuńczych w Przedszkolu w Stęszewie. Zainteresowani rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci u wychowawców do dnia 3 maja 2020. Opieka przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących.W najbliższym czasie zostaną Państwu  za pośrednictwem strony internetowej Przedszkola przekazane dalsze informacje dotyczące zasad prowadzenia opieki oraz funkcjonowania placówki w tym okresie. Dowozy dzieci do przedszkola będą odbywać się we własnym zakresie.

wprowadzono: 29.04.2020 r.


Informujemy, że nieobecności marcowe zostały rozliczone w kwietniu, w związku z tym na kontach Państwa dzieci powstały nadpłaty. W przypadku osób, które miały zaległość w opłatach za pobyt i wyżywienie dzieci nadpłaty zostały przeksięgowane na poczet tych zaległości. W przypadku osób, które miały wszystkie płatności uregulowane będzie pomniejszana opłata o kwotę nadpłaty na miesiąc, w którym dzieci fizycznie wrócą do przedszkola. Informacje o zaległościach możecie Państwo uzyskać u wychowawców poszczególnych grup. W razie wątpliwości prosimy o kontakt na adres email: przedszkole@przedszkole-steszew.pl

wprowadzono: 29.04.2020 r.


Szanowni Państwo!

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty możliwe jest publikowanie wyników postępowania rekrutacyjnego na stronach internetowych jednostek.

W związku z powyższym listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola w Stęszewie na rok szkolny 2020/2021 zostały udostępnione dla Państwa na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA. Listy w formie papierowej zostały również wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku przedszkola. Z uwagi na ograniczone funkcjonowanie placówki możecie Państwo zapoznać się z listami w godzinach 09:00-12:00. Otwarte jest tylko drugie wejście od starszego parkingu przy ul. Korczaka.

wprowadzono: 24.04.2020 r.

Informujemy, że termin elektronicznego przesyłania wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Stęszewie został wydłużony do 10.04.2020 włącznie. Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 są udostępnione dla Państwa w zakładce REKRUTACJA. Rodzic, który chce zgłosić dziecko do przedszkola zobowiązany jest do napisania wiadomości e-mail na adres: przedszkole@przedszkole-steszew.pl , w temacie wiadomości należy napisać: „zgłoszenie dziecka”, a w treści imię i nazwisko dziecka oraz rok urodzenia. Do wiadomości e-mail należy dołączyć w formie skanu lub fotografii wniosek o przyjęcie dziecka oraz wybrane załączniki do wniosku.

wprowadzono: 06.04.2020 r.


Bardzo prosimy o uregulowanie zaległych należności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu ( wpłata powinna być uiszczona do 10.03.2020). Jeżeli chodzi o miesiąc kwiecień to płatności będą przygotowywane po powrocie dzieci do przedszkola.

wprowadzono: 23.03.2020 r.


Uprzejmie prosimy rodziców zgłaszających dziecko do Przedszkola w Stęszewie za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby w miarę możliwości przesłali wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami do wniosku w formie skanu lub nawet fotografii na adres e-mail: przedszkole@przedszkole-steszew.pl

Dokumenty te traktowane będą jako wymagalne na potrzeby prac komisji rekrutacyjnej. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwość uzupełnienia dokumentacji w formie papierowej.

wprowadzono: 18.03.2020 r.


Rodziców, którzy już zgłosili dziecko bardzo prosimy o uzupełnienie dokumentów ( wniosek i załączniki), w tej sytuacji w temacie wiadomości należy napisać: „Uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych- imię i nazwisko dziecka”.

wprowadzono: 18.03.2020 r.

Przypominam, że wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 są udostępnione dla Państwa w zakładce REKRUTACJA. Ze względu na dynamiczną sytuację bardzo proszę o śledzenie komunikatów zamieszczanych na naszej stronie internetowej na bieżąco. Z góry dziękuję Państwu za zrozumienie i wyrozumiałość w tym trudnym okresie. Dyrektor Bernadeta Smelka


Szanowni Państwo! Informuję, że w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem Burmistrz Gminy Stęszew zadecydował w celu minimalizowania możliwości zakażania o stosowaniu w przypadku rekrutacji do przedszkola w maksymalnym stopniu środków elektronicznych. W związku z powyższym zawieszone zostaje przyjmowanie oraz wydawanie wniosków w budynku Przedszkola w Stęszewie. Bardzo proszę rodziców o zgłoszenie dziecka do przedszkola za pośrednictwem poczty elektronicznej- wymagane dokumenty w formie papierowej będą mogły być dostarczone w terminie późniejszym. Rodzic, który zgłasza dziecko do przedszkola zobowiązany jest do napisania wiadomości e-mail na adres: przedszkole@przedszkole-steszew.pl , w temacie wiadomości należy napisać: „zgłoszenie dziecka”, a w treści imię i nazwisko dziecka oraz rok urodzenia. Dyrektor Bernadeta Smelka.

wprowadzono: 16.03.2020 r.


UWAGA!!!

Poniżej druk udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który należy przedstawić pracodawcy w sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 przedszkola:

Od 12 do 25 marca br. Przedszkole w Stęszewie zawiesza zajęcia wychowawczo-dydaktyczne ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W sytuacjach wyjątkowych w dniach 12.03.2020 oraz 13.03.2020 dla dzieci, których Rodzice nie będą w stanie zapewnić niezwłocznie opieki, przedszkole zorganizuje zajęcia opiekuńcze. Natomiast od poniedziałku 16 marca Przedszkole w Stęszewie nie będzie już prowadziło żadnych zajęć.

Pomimo zawieszenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych rekrutacja NOWYCH dzieci zostanie przeprowadzona.Przyjmowanie oraz wydawanie wniosków dotyczących rekrutacji odbywać się będzie w godzinach 08:00-10:00 oraz 14:00-16:00.

http://www.gov.pl/koronawirus

W związku z dynamiczną sytuacją, związaną z koronawirusem prosimy o śledzenie strony internetowej przedszkola na bieżąco. Przedszkole funkcjonuje w dotychczasowych godzinach pracy. O wszystkich zmianach organizacyjnych będziemy Państwa informować niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej.


UWAGA!!! Informujemy, że wszystkie zajęcia dodatkowe, prowadzone w naszym budynku przez zewnętrzne firmy od dnia 10.03 2020 r. zostają zawieszone do odwołania.


UWAGA!!! Apelujemy do Rodziców o odbieranie dzieci, zgodnie z zadeklarowanymi godzinami przez jedną upoważnioną osobę. Bardzo prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbiorów dzieci ze względu na system automatycznego otwierania drzwi: przyprowadzamy dzieci do godz. 08:00 odbiór dzieci o pobycie 5-godzinnym: godzina 13:00 odbiór dzieci o pobycie 7-godzinnym: godzina 13:00-13:30 odbiór dzieci o pobycie 9-godzinnym: 15:00-15:30 odbiór dzieci o pobycie 10-godzinnym: 16:00-16:30

Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej:


Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o zamówienie na remont pomieszczeń kuchennych w budynku Przedszkola w Stęszewie:

wprowadzono: 06.03.2020r.

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zaproszenia do złożenia oferty pn. „Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Przedszkola w Stęszewie”:

Zaproszenie do złożenia oferty- Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Przedszkola w Stęszewie:

http://bip.steszew.pl/index.php?id=40&a=300&n_id=7764

wprowadzono: 21.02.2020r.


Harmonogram dyżuru placówek przedszkolnych Gminy Stęszew w okresie wakacji letnich 2020r.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko pomocy administracyjnej w Przedszkolu w Stęszewie:

wprowadzono: 14.02.2020r.

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze pomocy administracyjnej w wymiarze 1/2 etatu:

wprowadzono: 17.01.2020r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020:


W okresie ferii zimowych ( 27.01.2020-07.02.2020) Przedszkole pełni dyżur opiekuńczy. Każdego Rodzica prosimy o zadeklarowanie obecności dziecka na liście u wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2020r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/f117e6d7-9f27-4a6f-87d6-93d19ef65e76

wprowadzono: 10.12.2019r.


OFERTA PRACY:

Dyrektor Przedszkola w Stęszewie zatrudni nauczyciela współorganizującego proces wychowawczo-dydaktyczny o specjalności oligofrenopedagogika do pracy z dzieckiem autystycznym. Wymiar czasu pracy:pełen etat.

http://ko.poznan.pl/praca-dla-nauczycieli/oligofrenopedagogika-przedszkole-w-steszewie/#

wprowadzono: 28.11.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie:

http://bip.steszew.pl/index.php?id=110&a=300&n_id=758

wprowadzono: 19.11.2019

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca przetargu na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie:

http://bip.steszew.pl/index.php?id=294&a=300&n_id=7567

wprowadzono: 06.11.2019

Przedszkole w Stęszewie ogłasza przetarg na zakup i dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci:

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a81f8b2c-d732-4f93-b7c5-3d7633e3796e

Link do ogłoszenia:
http://bip.steszew.pl/index.php?id=40&a=300&n_id=7545

Dokumenty do pobrania:

wprowadzono: 29.10.2019